Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych i polityka cookies

  1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz jakie prawa w związku z tym wynikają.


  2. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest firma: RAXAR Krzysztof Kalicki z siedzibą w Częstochowie Al. Wolności 4 operator internetowego sklepu „sankirowery” dostępnego pod adresem internetowym:
   1.) www.sankirowery.pl.

   Państwa dane otrzymaliśmy w związku z zakupami dokonywanymi przez Państwa w Sklepie Internetowym „sankirowery”, będącym oficjalnym sklepem internetowym przedsiębiorstwa: RAXAR Krzysztof Kalicki.

   Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji zakupów w Sklepie Internetowym „sankirowery” – na stronach internetowych: www.sankirowery.pl .

   Zapewnia to bezpieczeństwo obsługi transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych wpływa też pozytywnie na ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między Sklepem a Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług.

   Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. W przypadku udzielonej zgody Sklep „sankirowery” przetwarza dane również w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

   Sklep „sankirowery” wymaga podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży, w związku z przeprowadzonymi transakcjami. Niezbędne jest podanie adresu do wysyłki zamówionych towarów, a także innych, wymaganych przez firmę kurierską czy Pocztę Polską dla dostarczenia towarów do Państwa.
   W zakresie przetwarzania danych zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

   1) Prawo dostępu;

   2) Prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;

   3) Prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku. ;

   4) Prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

   5) Prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;

   6) Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu;

   7) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

   Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom zajmującym się księgowością, wspierającym funkcjonowanie w świadczeniu usług Sklepu „sankirowery” na platformie handlowej PrestShop a także podmiotom, za pośrednictwem których zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmą kurierskim i Poczcie Polskiej – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia. Sklep może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

   Sklep przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych – przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych.

   Sklep internetowy używa plików cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta sklepu internetowego pliki cookies oraz używającym tych plików jest właściciel Sklepu internetowego. Pliki cookies czyli tzw. „ciasteczka” to niewielkie pliki tekstowe, które przechowuje się w urządzeniu końcowym Klienta i używa do korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego. Pliki cookies w Sklepie internetowym zbierają podstawowe informacje, zapamiętujące ustawienia użytkownika, służące np. do zalogowania się na konto lub zliczenia ilości odwiedzin. Ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Jeśli Klient nie zmieni tych ustawień, równa się to ze zgodą dla stosowanych i opisanych wyżej rozwiązań teleinformatycznych.

   1. Nazwa organu prowadzącego rejestr, do którego wpisana jest firma MINISTER ROZWOJU

   2. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

   a) niezbędne jest dla realizacji zakupów w Sklepie Internetowym „sankirowery.pl” – na stronach internetowych: sankirowery.pl . Zapewnia to bezpieczeństwo obsługi transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych wpływa też pozytywnie na ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między Sklepem a Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług. Sklep będzie przetwarzał dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres @-mail.

   b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

   a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
   c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

   c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

   3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
   a) ING Bank Śląski S.A.
   b) Twisto Polska sp. z o.o.

   4. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
   W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
   W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
   W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

   1. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami
   2. RAXAR Krzysztof Kalicki