Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "SankiRowery.pl"
przedsiębiorcy Krzysztofa Kalickiego
prowadzącego działalność gospodarczą
pod nazwą: RAXAR Krzysztof Kalicki, ul. Brzozowa 2/8, 42-216 Częstochowa

 

 I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. 1.Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem, w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, tzn. osoba fizyczna zawierająca z przedsiębiorcą umowę sprzedaży, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego;
 2. 2. RAXAR Krzysztof Kalicki - przedsiębiorca Krzysztof Kalicki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą RAXAR Krzysztof Kalicki, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, nr NIP: 5731351320, nr REGON: 150353937, nr telefonu 605-661-992, adres dla doręczeń: ul. Olsztyńska 154, 42-202 Częstochowa;
 3. 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 4. 4. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży na odległość drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego;
 5. 5. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresami internetowymi: http://sankirowery.pl za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia i zawierać umowę sprzedaży na odległość;
 6. 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. 7. Umowa sprzedaży – zawarta na odległość umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zawarta pomiędzy RAXAR Krzysztof Kalicki a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
 8. 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 9. 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. 2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://sankirowery.pl prowadzonego przez RAXAR Krzysztof Kalicki.
 2. 2.2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  2. b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  3. c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  4. d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 3. 2.3. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 4. 2.4. RAXAR Krzysztof Kalicki zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób pełnoletnich.
 5. 2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://sankirowery.pl/content/3-regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. 3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 2. 3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 3. 3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. 3.4.  RAXAR Krzysztof Kalicki może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. c) dopuści się innych zachowań godzących w dobre imię RAXAR Krzysztof Kalicki
 5. 3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody: RAXAR Krzysztof Kalicki.
 6. 3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. 3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla RAXAR Krzysztof Kalicki,
  5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. 4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://sankirowery.pl i dokonać wyboru towaru, ilość towaru i jego kolorystyki, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. 4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Aktualna zawartość koszyka wyświetlana jest w odpowiednim miejscu na stronie.
 3. 4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam wybór towaru i sposobu dostawy” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. 4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych i naciśnięcia przycisku „Potwierdzam wybór towaru i sposobu dostawy”, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. a) przedmiotu zamówienia,
  2. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów,
  3. c) łącznej cenie za świadczenie, jaką ponieść ma Klient, uwzględniającej wszystkie koszty,
  4. d) kosztów dostawy, w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy,
  5. e) sposobu i terminu zapłaty, na podstawie wybranej przez Klienta metody płatności,
  6. f) wybranego sposobu dostawy,
  7. g) sposobie i terminie czasu dostawy.
 5. 4.5. W celu złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści niniejszego Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. Naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie” pociąga za sobą obowiązek zapłaty za Towar.
 6. 4.6. Naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie” stanowi oświadczenie woli zawarcia z RAXAR Krzysztof Kalicki Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. 4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W ramach zawartej umowy sprzedaży RAXAR Krzysztof Kalicki porozumiewał będzie się z Klientem drogą meilową, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 8. 4.8. Każdy Klient, dokonujący zakupu oferowanych produktów, akceptuje wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
 9. 4.9. Klient, dokonujący zakupu oferowanych produktów, otrzyma fakturę VAT w formie papierowej jeżeli o taką poprosi.

 

V. Dostawa

 1. 5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. RAXAR Krzysztof Kalicki zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
 2. 5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub odbiorem własnym w siedzibie RAXAR Krzysztof Kalicki. Koszty dostawy są zamieszczone na naszej stronie http://sankirowery.pl/content/1-koszty-przesylki. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia, po naciśnięciu przycisku „Potwierdzam wybór Towaru i sposobu dostawy”, a przed naciśnięciem przycisku „Złoż zamówienie”.
 3. 5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta zamówienia. W przypadku zapłaty przelewem za zamówiony Towar, zostanie on wysłany do Klienta po wpływie środków na rachunek RAXAR Krzysztof Kalicki.

 

VI. Ceny i metody płatności

 1. 6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. 6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  1. a) przelewem na numer konta bankowego  50 1050 1142 1000 0092 7758 3416, w terminie 3 dni od otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia,
  2. b) płatnością w systemie,
  3. c) zapłata kartą płatniczą,
  4. d) gotówką przy odbiorze własnym,
  5. e) płatność za pobraniem przy odbiorze towaru od kuriera,
  6. f) poprzez CA Raty.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. 7.1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie, którego wzór otrzyma wraz z Towarem (o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do ustawy o prawach konsumenta), w terminie 14 dni od objęcia w posiadanie Towaru, poprzez wysyłanie go na adres podany w pkt 7.5 regulaminu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wraz z przedmiotowym oświadczeniem, Klient może wskazać numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot uiszczonego przez niego świadczenia.
 2. 7.2. Jeżeli Towar ma być dostarczany osobno lub partiami, wskazany wyżej 14-dniowy termin liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy lub partii.
 3. 7.3. Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru nie później niż 14 dni, od dnia kiedy odstąpił od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (nadanie przesyłki najtańszą drogą). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 4. 7.4.  RAXAR Krzysztof Kalicki jest zobowiązany do zwrotu wszystkich płatności dokonanych przez Klienta, w tym kosztów dostarczenia Towaru do klienta. Jeżeli Klient wybrał inny aniżeli najtańszy zwykły oferowany przez Sklep Internetowy sposób dostarczenia Towaru, RAXAR Krzysztof Kalicki nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych kosztów z tego tytułu.
 5. 7.5. RAXAR Krzysztof Kalicki zobowiązany jest do zwrotu powyższych płatności, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu jakiego użył Klient, chyba że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu. RAXAR Krzysztof Kalicki może powstrzymać się od zwrotu płatności na rzecz Klienta, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. 7.6. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych, dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 7. 7.7. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Sklep Internetowy "sankirowery.pl" RAXAR Krzysztof Kalicki, ul. Olsztyńska 154, 42-202 Częstochowa.
 8. 7.8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. 8.1. Prowadzący Sklep internetowy przedsiębiorca RAXAR Krzysztof Kalicki, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bór 66J, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu ewentualnych wad fizycznych lub prawnych rzeczy, na zasadach wskazanych w Kodeksie cywilnym.
 2. 8.2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres RAXAR Krzysztof Kalicki, ul. Olsztyńska 154, 42-202 Częstochowa, lub mailem na adres sklep@sankirowery.pl.  RAXAR Krzysztof Kalicki, zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrzenia każdej reklamacji, jednak nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, opis wady towaru, oraz wskazać rodzaj formułowanego żądania z tytułu zaistnienia wady. Jednocześnie z reklamacją należy przesłać reklamowany towar.
 3. 8.3.  RAXAR Krzysztof Kalicki nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, która jest doręczana Klientowi wraz z towarem. Treść karty gwarancyjnej dostępna jest również na stronie Sklepu Internetowego, wśród danych obecnych po naciśnięciu przycisku „Potwierdzam wybór Towaru i sposobu płatności". Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Klienta będącego konsumentem wynikających z Kodeksu cywilnego oraz ustawy - o prawach konsumenta.
 4. 8.4 RAXAR Krzysztof Kalicki informuje, iż Klient ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności klient może zwrócić się do właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumenta. Informacje na ten temat zawarte są pod linkiem: http://www.uokik.gov.pl/rzecznicy_konsumentow.php. Nadto Klient może skorzystać z pomocy arbitra lub mediatora. Spisy ośrodków mediacyjnych prowadzone są przez sądy powszechne. W szczególności spis taki istnieje na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie, pod linkiem: http://warszawa.so.gov.pl/spis-osrodkow-mediacyjnych-prowadzacych-listy-stalych-mediatorow-w-sprawach-cywilnych.html.

IX. Reklamacje w zakresie funkcjonowania sklepu internetowego

 1. 9.1. RAXAR Krzysztof Kalicki podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. 9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić  RAXAR Krzysztof Kalicki o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. 9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: RAXAR Krzysztof Kalicki,ul. Olsztyńska 154, 42-202 Częstochowa, mailowo pod adres kontakt@raxar.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego. Wskazany powyżej adres służy do porozumiewania się z  RAXAR Krzysztof Kalicki również w innych sprawach. RAXAR Krzysztof Kalicki wskazuje również numer telefonu, pod którymi Klient może się z nim kontaktować: 605-661-992.
 4. 9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. 9.5. Sklep Internetowy RAXAR Krzysztof Kalicki zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w zakresie funkcjonowania sklepu internetowego w terminie do 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

X. Ochrona danych osobowych i polityka plików cookies

 1. 10.1 Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest firma: RAXAR Krzysztof Kalicki z siedzibą w Częstochowie Al. Wolności 4 operator internetowego sklepu  dostępnego pod adresem internetowym:
   sankirowery.pl


 2. Administrator sklepu internetowego www.vipkris.pl, oświadcza, że wszelkie dane osobowe (zwane dalej również „danymi”) traktuje się jako ściśle poufne i dysponuje się nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Dane osobowe użytkownika są przesyłane w postaci zaszyfrowanej. Stosujemy protokół szyfrowania SSL (secure socket layer). Nasze strony internetowe i pozostałe systemy zabezpieczamy przy pomocy środków technicznych i organizacyjnych chroniących przed utratą i zniszczeniem danych osobowych użytkownika, przed dostępem osób nieupoważnionych do danych użytkownika, ich zmianą lub rozpowszechnianiem.

  10.2 Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji zakupów w Sklepie Internetowym „RAXAR” – na stronach internetowych: sankirowery.pl .
  Zapewnia to bezpieczeństwo obsługi transakcji, jej realizację w ramach umowy sprzedaży. Przetwarzanie danych osobowych wpływa też pozytywnie na ewentualne procesy reklamacyjne, w wypadku, gdy zaistnieją podstawy do ich złożenia, a także wspiera kontakt między Sklepem a Państwem, w celach związanych ze świadczeniem usług.
  Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. W przypadku udzielonej zgody Sklep „RAXAR” przetwarza dane również w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

  10.3 Sklep „raxar” wymaga podania danych, by móc zawrzeć z Państwem umowę sprzedaży, w związku z przeprowadzonymi transakcjami. Niezbędne jest podanie adresu do wysyłki zamówionych towarów, a także innych, wymaganych przez firmę kurierską czy Pocztę Polską dla dostarczenia towarów do Państwa.

  10.4 W zakresie przetwarzania danych zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:
  1) Prawo dostępu;
  2) Prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3) Prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku. ;
  4) Prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5) Prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy. Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;
  6) Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu;
  7) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  10.5 Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom zajmującym się księgowością, wspierającym funkcjonowanie w świadczeniu usług Sklepu „RAXAR” na platformie handlowej IdoSell Shop (dawniej IAI-Shop.com) a także podmiotom, za pośrednictwem których zamówiony towar trafia pod wskazany w zamówieniu adres, tj. firmą kurierskim i Poczcie Polskiej – wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia. Sklep może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

  10.6 Sklep przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji zamówień, a także przez okres następujący po zamówieniu, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń, przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych – przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych.

  Konieczność zgłoszenia wycieku danych
  Administrator Danych Osobowych  Sklep „RAXAR” zobowiązuje się do zgłoszenia jednostce nadzorującej wszystkich incydentów, które spowodowały wyciek danych osobowych, bądź godziły w bezpieczeństwo ich przechowywania. Gdy dane klientów wyciekną  Sklep „RAXAR” zobowiązuje się do powiadomienia wszystkich osób, których ten incydent dotyczył.

  10.7 Sklep internetowy używa plików cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta sklepu internetowego pliki cookies oraz używającym tych plików jest właściciel Sklepu internetowego. Pliki cookies czyli tzw. "ciasteczka" to niewielkie pliki tekstowe, które przechowuje się w urządzeniu końcowym Klienta i używa do korzystania ze stron internetowych Sklepu internetowego. Pliki cookies w Sklepie internetowym zbierają podstawowe informacje, zapamiętujące ustawienia użytkownika, służące np. do zalogowania się na konto lub zliczenia ilości odwiedzin. Ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Jeśli Klient nie zmieni tych ustawień, równa się to ze zgodą dla stosowanych i opisanych wyżej rozwiązań teleinformatycznych.

  Wyłączenie plików cookie
  Opcje korzystania z plików cookie znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie. W ustawieniach przeglądarki internetowej można pliki cookie wyłączyć lub ograniczyć je do wybranych rodzajów.

  Informacje na temat przeglądarek i ustawień dotyczących plików cookie można znaleźć na poniższych stronach internetowych lub w dokumentacji przeglądarki internetowej
  Chrome
  Firefox
  Internet Explorer
  Android
  Skuteczne narzędzie do zarządzania plikami cookie znajduje się również na stronie http://www.youronlinechoices.com/pl/

XI. Postanowienia końcowe

 1. 11.1. Niniejszy regulamin nie znajduje zastosowania względem osób niebędących konsumentami, w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, za wyjątkiem zapisu pkt 11.2.
 2. 11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  RAXAR Krzysztof Kalicki, ul. ul. Olsztyńska 154, 42-202 Częstochowa prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu powyższego przepisu Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę  RAXAR Krzysztof Kalicki.
 3. 11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.